Algemene voorwaarden - LEGIO tafel

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden. 1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door LEGIO tafel. Gevestigd te Ter Idzard hierna te noemen LEGIO tafel 1.2     Bijzondere afwijkende bepalingen van de voorwaarden van LEGIO tafel zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2.1     LEGIO tafel aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 2.2     Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van LEGIO tafel onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden. 2.3     Algemene voorwaarden worden slechts door LEGIO tafel aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3  Aanbiedingen. 3.1     Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het bedrijf of magazijn van LEGIO tafel , exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. 3.2     Gegevens in drukwerken verstrekt door LEGIO tafel zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden LEGIO tafel niet.

Artikel 4  Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van LEGIO tafel binden hem niet, voor zover ze door LEGIO tafel niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Overeenkomst. 5.1     De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor LEGIO tafel door zijn bevestiging. 5.2     Elke met LEGIO tafel aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat LEGIO tafel zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. 5.3     Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door LEGIO tafel bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6  Wanprestatie en ontbinding. 6.1     Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal LEGIO tafel ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 6.2     Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: a.  De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. LEGIO tafel heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c.  De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten. 6.3     LEGIO tafel is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door LEGIO tafel reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van LEGIO tafel op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 7  Prijzen. 7.1     Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 7.2     Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden LEGIO tafel niet. 7.3     Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. 7.4     Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 8  Gedeeltelijke levering. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9  Emballage. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van LEGIO tafel.

Artikel 10  Leveringstermijnen. 10.1   De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever LEGIO tafel schriftelijk in gebreke te stellen. 10.2   De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor LEGIO tafel zijn de goederen te leveren. 10.3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vinden alle leveringen plaats af fabriek: transport van de zaken geschiedt – ook indien franco levering schriftelijk overeengekomen mocht zijn – geheel voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 10.4. Indien de afnemer weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, of in geval de schriftelijk overeengekomen afroeptermijn door de afnemer niet in acht genomen wordt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder vracht-, emballage- en opslagkosten) voor rekening van de afnemer.

Artikel 11  Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze als door LEGIO tafel aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12  Meer  en minderwerk. 12.1   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 12.2   De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van LEGIO tafel op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. 12.3   Door LEGIO tafel te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13  Wijziging van de opdracht. 13.1   Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 13.2   Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan LEGIO tafel ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 13.3   Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door LEGIO tafel buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14  Annuleren. 14.1   Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door LEGIO tafel reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be  of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens LEGIO tafel gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Buma als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht LEGIO tafel te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 14.2   Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt LEGIO tafel zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15  Reclame. 15.1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, LEGIO tafel terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering LEGIO tafel wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 15.2   LEGIO tafel dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 15.3   Indien de reclame naar het oordeel van LEGIO tafel juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16  Garantie. 16.1   LEGIO tafelb verleent op de Basis en Basis plus lijn 1 jaar garantie voor materiaal  en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. LEGIO tafel zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal  en fabricagefouten of indien LEGIO tafel na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. 16.2   Voor alle goederen en materialen die LEGIO tafel niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht. 16.3   Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek  resp. importeurs  of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17  Retentierecht. Wanneer LEGIO tafel goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.LEGIO tafel heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18  Aansprakelijkheid. 18.1   LEGIO tafel is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a.  Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c.  Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; e.  Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; f.  Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 18.2   LEGIO tafel is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van LEGIO tafel of van hen, die door LEGIO tafel te werk zijn gesteld. 18.3   LEGIO tafel zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19  Overmacht. 19.1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar LEGIO tafel of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van LEGIO tafel, ex  en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van LEGIO tafel, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor LEGIO tafel overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 19.2   LEGIO tafel is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20  Eigendomsvoorbehoud. 20.1   Zolang LEGIO tafel geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van LEGIO tafel. 20.2   LEGIO tafel heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem e schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 20.3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22  Betaling. 22.1   LEGIO tafel is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van LEGIO tafel de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 22.2   Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22.3   LEGIO tafel is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 22.4   LEGIO tafel is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 22.5   Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 22.6   Uit het enkele feit dat LEGIO tafel zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23: Intellectueel eigendom. De met de afnemer gesloten overeenkomsten houden op geen enkele wijze overdracht van intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten en/of andere rechten) aan de afnemer in. Openbaarmaking en/of gehele of gedeeltelijke overname, bewerking en/of verveelvoudiging op welke wijze dan ook of enige andere wijze van beschikking, enige ter kennisbrenging aan derden daaronder begrepen, kan niet plaatsvinden, dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. De afnemer staat ervoor in, dat de leverancier door het uitvoeren van enige aan hem verstrekte opdracht geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendommen van derden. De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken die ter zake hiervan worden gemaakt. De afnemer zal de leverancier alle kosten, schade en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk. Voorts staat de afnemer ervoor in dat niet door de leverancier aangebrachte wijzigingen van een door de leverancier verkochte en geleverde zaak en/of toepassing door de afnemer van die zaak op een andere wijze dan door de leverancier voorgeschreven dan wel integratie van de zaak met niet door de leverancier geleverde zaken, geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendommen van derden. De afnemer zal de leverancier alle kosten, schade en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.

Artikel 24 – Klachtenregeling. 24.1     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 24.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 24.3     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 24.4     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 25  Toepasselijk recht. Op alle door LEGIO tafel gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 26  Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van LEGIO tafel, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Uw vraag of compliment

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.

    499.00

    Deze stevige duurzame kinderspeeltafel biedt spelen, leren en opruimen in één. Tekenen, knutselen en bouwen.